5th meeting on
       Neutrino-nucleus reactions from MeV to GeV
             March 8 - 9, 2013
      Room 227, Tokai 1st building, KEK Tokai campus

Conveners: Toru Sato, Shuzno Kumano
Participants: Masanori Hirai (Tokyo Science U.), Toshitaka Kajino (NAOJ)
       Shunzo Kumano (KEK), Takasumi Maruyama (KEK), Tomoya Murata (Osaka U.)
       Satoshi Nakamura (Kyoto U.), Shota Nasu (Osaka U.), Ryoshuke Ohta (KEK)
       Koichi Saito (Tokyo Science U.), Toru Sato (Osaka U., KEK)
       Kohsuke Sumiyoshi (Numazu C.T.), Toshio Suzuki (Nihon U.)

-------------------------------------------------------------------------------------

March 8 Meeting 10:45-20:45

Toshitaka Kajino, Explosive nucleosynthesis in supernova and neutrino oscillations (Kajino-2013-03-08.pdf)

Toshio Suzuki, Spin response of nuclei and neutrino-nucleus interactions (Suzuki-2013-03-08.pdf)

Ryoshuke Ohta, Neutrino experiments by using 3 GeV proton beam at J-PARC RCS (Ohta-2013-03-08.pdf)

Kohsuke Sumiyoshi, Supernova explosion mechanisms and neutrino interactions (Sumiyoshi-2013-03-08.pdf)

Satoshi Nakamura, Neutrino-Nucleus interactions: 1. Neutrino-nucleus interactions in the nucleon
resonance region, 2. Neutrino emission processes including deuteron during supernova explosion (Nakamura-2013-03-08.pptx)

Koichi Saito, High-energy neutrino-nucleus scattering (Saito-2013-03-08.pptx)

-------------------------------------------------------------------------------------

March 9 Discussions 9:30-13:00